Självrättning av e-residency i Estland

Rätten att självrätta på eget initiativ går förlorad för privatpersoner och företag med e-residency i Estland från den 1 september 2022 – passa på innan det är försent!

Företag och privatpersoner som lämnat felaktiga uppgifter i sina deklarationer kan lämna in självrättelser till Skatteverket upp till sex år bakåt i tiden och därmed undgå att betala skattetillägg. För att rättelsen ska kunna godtas som en självrättelse krävs att vederbörande bland annat gör det innan Skatteverket har initierat en utredning och inom den angivna tidsfristen i det fall Skatteverket har offentliggjort en generell kontroll. Tidsfristen räknas från det datum att Skatteverket offentliggjort den generella kontrollen på sin hemsida och fram till det slutdatum som Skatteverket anger att en självrättelse inte längre anses vara gjord på eget initiativ. Möjligheten att självrätta för att undgå att betala skattetillägg kan således begränsas om Skatteverket beslutar att göra en generell kontroll med stöd av bestämmelser i Skatteförfarandelagen.

Skatteverket offentliggjorde en generell kontroll den 7 juni 2022 för att kontrollera företag och privatpersoner med digital identitet, så kallad e-residency i Estland. Kontrollen gäller beskattningsåren 2020 och 2021 och datum för när självrättelsen inte längre ska anses vara gjord på eget initiativ är satt till den 1 september 2022. Det innebär att från och med 1 september 2022 är det inte längre möjligt att inkomma med en giltig självrättelse och att självrättelsen då i praktiken behöver vara inlämnad senast 31 augusti 2022 för att anses vara på eget initiativ. De privatpersoner och företag med digital identitet i Estland och som vet om att de har oredovisade inkomster i Sverige, bör då passa på att utnyttja denna möjlighet tycker vi på Skattepunkten AB. Genom att inkomma med en självrättelse på eget initiativ senast den 31 augusti 2022 så kan vederbörande ha en stor ekonomisk vinning på det. Varken skattetillägg eller ansvar enligt 2–8 §§ Skattebrottslagen kan då utdömas. Observera att den generella kontrollen endast är begränsad till personer och företag som har e-residency i Estland. I övrigt gäller således de vanliga reglerna kring självrättelser.

Om du vill självrätta men förhindras på grund av att du inte vet hur du ska gå tillväga, tveka inte att höra av Dig till oss på Skattepunkten AB. Du behöver inte vara vilsen i skattedjungeln. Vi kan vägleda dig och hjälpa dig att hitta vägen ut ur skattedjungeln. Vi finns här för Dig med vår expertis oavsett om dina oredovisade inkomster i Sverige beror på okunskap, oaktsamhet eller uppsåtlighet. Med tanke på tidsfristen kan vi erbjuda oss att särskilt ta tillvara dina intressen genom att prioritera Dig.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss.


Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.